Záruční podmínky

Tyto záruční podmínky spolu s reklamačním řádem upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícímu na základě jednotlivých kupních smluv, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží.

Záruční podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v těmto smlouvám či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

 

1  Záruční doba

1.1  Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, výdejky ke zboží, dodacího listu, faktury, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím.

1.2 Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.2  Podmínky poskytování záruk

2.1  Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží v okamžiku jejich převzetí kupujícím.

2.2  Nejde-li o zboží deklarované při prodeji jako zboží použité, odpovídá prodávající za vady dále uvedené, které se projeví v záruční době.

2.3  Na použité zboží poskytuje prodávající záruku v rozsahu specifikovaném v záručním nebo dodacím listu, či jiném dokladu.

2.4  Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, nebo vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené prodávajícím.

2.5  Podmínkou uplatnění práv z odpovědnosti za vady je provádění pravidelné běžné údržby zařízení.

2.6  Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, nebo poškozením elektrostatickým výbojem. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.

2.7  Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo jiných vnějších událostí, k nimž došlo pro přechodu nebezpečí škody na zboží nebo na vady způsobené při provozu za extrémně neobvyklých podmínek.

2.8  Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do zboží jinou osobou než prodávajícím nebo osobou, která byla k tomuto zásahu prodávajícím výslovně pověřena.

2.9  Shora uvedené podmínky poskytování záruk je kupující povinen promítnout do svého smluvního vztahu vůči svým zákazníkům.

 

Platnost: od 1.1.2011