Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy vznikající při dodávkách zboží mezi firmou AKAM  s.r.o., IČ 29211000, se sídlem Vodařská 232/2, 61900 Brno – Horní Heršpice, jako prodávajícím (dále jen „prodávající”) a odběratelem zboží jako kupujícím (dále jen „kupující“). Tyto obchodní podmínky platí v celém rozsahu a jsou závazné pro veškerý obchodní styk při dodávkách zboží mezi prodávajícím a kupujícím.

1.2 Pracovní doba prodávajícího:

Obchodní oddělení : AKAM s.r.o.,Vodařská 232/2, 61900 Brno, Horní Heršpice
Po – Pá : 9:00 – 16:00 hodin

Sklad/ příjem a výdej zboží (na základě předchozí objednávky):

AKAM s.r.o., Vodařská 232/2, areál Sport Centrum Viktoria, 61900 Brno, Horní Heršpice
Po – Pá : 9:00 – 15:30 hodin (popř. v jinou dobu dle dohody vyzvednutí na recepci)

 

 

2. Podmínky a postup při objednávkách zboží kupujícím – uzavírání konkrétních kupních smluv

2.1 Objednávka

Objednávka je jednostranný písemný právní úkon kupujícího adresovaný prodávajícímu. Objednávku je nutno zaslat obchodnímu oddělení jedním z následujících způsobů:

 • e-mailem:  obchod(zavináč)akam.cz

 • prostřednictvím objednávkového sytému prodávajícího, který je součástí jeho informačního systému a nachází se na serveru www.mean-well.cz

 • osobně

 • poštou: AKAM s.r.o.,Vodařská 232/2, 61900 Brno

Každá objednávka musí obsahovat:

 • datum vystavení objednávky

 • obchodní jméno, IČ a DIČ kupujícího

 • kontaktní osobu kupujícího jednající ve věci objednávky vč. telefonického spojení a e-mailové adresy

 • číslo objednávky (je-li požadováno kupujícím)

 • způsob plnění (možnost částečného plnění nebo kompletní dodávku)

 • dodací adresu

 • způsob odběru zboží (vlastní nebo prostřednictvím smluvního přepravce)

 • jednoznačný a přesný popis zboží s kódy dle ceníku prodávajícího

Pokud má kupující s prodávajícím sjednanou slevu na zboží (příp. další nadstandardní služby), musí být na objednávce zřetelně uvedeno, který zaměstnanec prodávajícího tuto slevu (služby) poskytl a v jaké výši. V případě neuvedení těchto údajů kupujícím v objednávce, bude zboží prodávajícím fakturováno za standardních podmínek.

2.2 Vznik smlouvy

Kupní smlouva k dodání požadovaného zboží vzniká okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím, které je zasláno prostřednictvím elektronické pošty nebo převzato osobně. Na potvrzení je uvedena reference (číslo) objednávky v systému prodávajícího, soupis objednaného zboží s cenami. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

2.3 Informace o stavu realizace objednávky

2.3.1 Výzva k odběru

Výzvu k odběru zboží zasílá prodávající e-mailem nebo telefonicky kupujícímu v případě, že objednané zboží je připraveno k odběru a kupující požaduje osobní odběr a zároveň nemá u prodávajícího nevyrovnané finanční závazky po splatnosti a/nebo neuhrazené faktury ve lhůtě splatnosti.

2.3.2 Zadržení zboží prodávajícím

Pokud má kupující u prodávajícího nevyrovnané finanční závazky po splatnosti a/nebo neuhrazené faktury ve lhůtě splatnosti, pak je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky zboží kupujícímu až do doby úplného vyrovnání závazků kupujícím. O pozastavení dodávek prodávající informuje kupujícího mailem nebo telefonicky. Po dobu uplatnění práva prodávajícího k pozastavení zboží není prodávající v prodlení se splněním povinnosti k jeho dodání.

2.3.3 Storno objednávky, vrácení zboží

V případě, že kupující bude požadovat jednostranné zrušení své objednávky („storno“), je oprávněn tak učinit výhradně za podmínky zaplacení odstupného ve výši odpovídající 20% kupní ceny zboží, jehož storno uplatňuje, pokud není dohodnuto jinak. Tento stornovací poplatek je kupující povinen uhradit bezhotovostním převodem ve prospěch účtu prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy předložil návrh na zrušení objednávky. V případě, že tak kupující neučiní, je prodávající oprávněn trvat na splnění smlouvy v celém rozsahu a požadovat zaplacení kupní ceny zboží.

2.4 Faktura - náležitosti

Faktura – daňový doklad (dále jen „faktura“) vystavený prodávajícím obsahuje následující náležitosti:

 • datum vystavení

 • datum splatnosti

 • číslo objednávky kupujícího

 • obchodní jméno kupujícího, IČ, DIČ

 • sídlo/místo podnikání kupujícího

 • obchodní jméno, IČ, DIČ a sídlo plátce, pokud plátcem není kupující

 • popis zboží a jeho množství

 • jednotkovou kupní cenu jednotlivých komodit, % DPH, cenu za všechny kusy

 • celkovou kupní cenu zboží bez i s DPH

 • sazbu DPH a její vyjádření v Kč

Za den uhrazení faktury, tzn. den splatnosti se považuje den připsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího.

3. Odběr zboží

3.1 Osobní odběr

3.1.1 Osobní odběr s platbou v hotovosti

Zboží lze osobně odebrat pouze po předchozí dohodě, po zaslání objednávky a jejím potvrzení obchodním oddělením e-mailem nebo telefonicky. Dle předložené objednávky vystaví obchodní oddělení kupujícímu fakturu, která slouží zároveň jako dodací list. Po zaplacení fakturované částky v hotovosti na pokladně prodávajícího je kupujícímu vydán doklad o platbě. Zakoupené zboží je poté kupujícímu vydáno ze skladu.

3.1.2 Osobní odběr s bezhotovostní platbou

V případě osobní odběru zboží s fakturou se splatností je nezbytné, aby osoba odebírající zboží byla vybavena kopií potvrzení objednávky kupujícího, příp. plnou mocí a průkazem totožnosti. V opačném případě má prodávající právo odepřít vydání zboží. Kupujícímu bude se zbožím předána faktura. Kupující písemně potvrdí fakturu/dodací list poté, co převezme připravené zboží.

3.1.3 Prodlení kupujícího s převzetím

Pokud kupující, který požadoval osobní odběr, neodebere připravené zboží na základě výzvy k odběru do 10 dnů po odeslání výzvy, je prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši odpovídající 20% kupní ceny zboží (bez DPH). V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží po dobu delší než 15 dnů od odeslání výzvy je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo prodávajícího požadovat náhradu škody vzniklé v důsledku porušení povinnosti kupujícího k převzetí zboží, zejména úhradu nákladů spojených se skladováním zboží.

3.2 Odběr prostřednictvím smluvního dopravce (obvykle DPD) – pouze na území ČR

Kupujícímu zasílá prodávající zboží prostřednictvím smluvního dopravce za poplatek dle platných ceníků, které jsou dopravci zveřejňovány (www.dpd.cz). Tento poplatek prodávající zahrne do kupní smlouvy/potvrzení objednávky, přičemž o jeho výši kupujícího předem informuje. V případě zaslání zboží na dobírku je účtován poplatek za dobírku, dle platných ceníků dopravců. Smluvní dopravce předá kupujícímu zboží s fakturou po uhrazení fakturované částky v hotovosti dopravci.

4. Finanční podmínky prodávajícího

4.1 Platební podmínky

Při placení zboží kupujícím přichází v úvahu následující formy platebních podmínek

4.1.1 Platba v hotovosti při převzetí zboží

Tato platba může být realizována jako:

 • platba v hotovosti v pokladně prodávajícího při převzetí zboží kupujícím

 • platba na dobírku - prostřednictvím smluvního dopravce při dodávce zboží

4.1.2 Platba na základě zálohové faktury

Po přijetí objednávky kupujícího je prodávajícím vystaven zálohový list a zaslán kupujícímu e-mailem. Teprve po připsání příslušné částky na účet prodávajícího nebo složením fakturované částky v hotovosti v pokladně prodávajícího je objednané zboží rezervováno pro kupujícího. Následně je zboží zasláno smluvním dopravcem do místa plnění, resp. je kupujícímu zaslána výzva k odběru ze skladu prodávajícího. Součástí dodávky zboží je i faktura – daňový doklad s vyúčtováním zaplacené zálohy a dodací list.

4.1.3 Platba po dodávce zboží

Platba po dodávce zboží je umožněna kupujícímu pouze po schválení obchodním a finančním oddělením nebo těm kupujícím, kteří mají přidělený kreditem (viz bod 4.3). Fakturu vystavuje prodávající při expedici zboží kupujícímu.

Kupující, kteří mají zájem využívat kredit stanovený prodávajícím a úhradu kupní ceny zboží realizovat až po jeho dodání, jsou zavázáni k uzavření Smlouvy o platebních podmínkách a zajištění závazku. Předmětem této smlouvy je ujednání o délce splatnosti vystavovaných faktur, výši kreditu, jakož o dohoda o zajištění závazku prostřednictvím blankosměnky či směnky vyplněné, které vystaví a podepíše statutární zástupce kupujícího současně s podepsáním smlouvy o platebních podmínkách.

4.2 Splatnost faktur

Kupujícímu je stanovena běžná splatnost faktur, zpravidla v délce 10 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury, pokud ze smlouvy o platebních podmínkách či z jiné dohody či smlouvy nevyplývá odlišná délka splatnosti. V individuálních případech je možné splatnost faktur po dohodě s kupujícím prodloužit. Konečné rozhodnutí o prodloužení doby splatnosti je v kompetenci prodávajícího a závisí především na platební morálce kupujícího.

Za dodatečné prodloužení délky splatnosti faktury je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu poplatek (úrok). Na faktury již vystavené není možné požadovat prodloužení doby splatnosti.
Kupující není oprávněn zadržovat platby, ani jejich část z důvodu jakýchkoliv protipohledávek vůči prodávajícímu, včetně nároku z vadného plnění (reklamace). Kupující rovněž není oprávněn k jednostrannému započtení kupní ceny či její části na pohledávky vzniklé za prodávajícím či získané postoupením od jiného subjektu.

4.3 Kredit

Kupujícímu s dobrou platební morálkou může prodávající přidělit (stanovit) kredit – tj. limit pro největší přípustné saldo. Tento kredit určuje maximální součet částek na neuhrazených fakturách (bez ohledu na jejich splatnost) vystavených prodávajícím kupujícímu. Kredit určuje prodávající jednostranně vždy na začátku čtvrtletí pro následující kalendářní čtvrtletí na základě vyhodnocení celkových objemů odebraného zboží a platební kázně v daném čtvrtletí. Výše stanoveného kreditu obvykle odpovídá jedné polovině částky z průměrného měsíčního odběru kupujícího.
Zvýšení kreditu je možné i v průběhu čtvrtletí, a to na základě žádosti kupujícího. Opodstatněnost žádosti o zvýšení kreditu posoudí a o případné nové výši kreditu rozhodne zástupce finančního a obchodního oddělení prodávajícího.

5. Kupní cena zboží

5.1. Ceník

Kupní ceny zboží prodávající zveřejňuje na svých webových stránkách, které jsou zobrazovány pouze zaregistrovaným uživatelům, nebo ve formě ceníku. Prodávající je oprávněn k přiměřené úpravě – zvýšení kupní ceny zboží oproti zveřejněným cenám i v průběhu období od doručení objednávky do dne dodání zboží. A to zejména v případě, že v této době dojde ke změně kurzu Kč vůči měně EUR či USD nebo ke změně nákupní ceny zboží ze strany firem zásobujících prodávajícího. Dojde-li ke změně cen v období mezi objednáním a doručením, prodávající se zavazuje neprodleně kupujícího informovat.

5.2. Ceny stanovené kupujícím

Kupující je oprávněn při prodeji zboží dalším subjektům přijímat vlastní cenovou politiku a samostatně určovat ceny. Prodávající může doporučit koncové ceny.

 

Platnost od 1.1.2011