Reklamační řád

Reklamační řád upravuje podmínky a postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží prodávajícím (AKAM s.r.o.) na základě jednotlivých kupních smluv.

1 Reklamace vadného zboží

1.1 Prodávající přijme k reklamaci pouze zboží v záruční lhůtě a v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem zboží.

1.2 Prodávající přijme k reklamaci pouze zboží zakoupené přímo od prodávajícího kupujícím.

1.3 Zboží zaslané k reklamaci musí splňovat tyto podmínky:

  • nesmí vykazovat známky mechanického poškození

  • musí být zasláno v obalu obvykle užívaném k balení daného typu zboží (z důvodu ochrany při přepravě)

  • na zboží jsou přípustné pouze originální nálepky výrobce

Při nesplnění některých z výše uvedených podmínek nebude zboží přijato k reklamaci a bude vráceno zpět kupujícímu na jeho náklady.

1.4 Kupující doručí prodávajícímu vadné zboží na vlastní náklady včetně příslušenství, pokud není stanoveno jinak. Ke každému kusu vadného zboží musí být přiložen průvodní list - Reklamační protokol vadného zboží. Každé reklamované zboží musí mít vyplněný vlastní Reklamační potokol, který slouží zároveň jako průvodka. Uvnitř každého kartonu musí být seznam obsaženého zboží (balící list), který obsahuje následující údaje:

  • výrazné označení 'REKLAMACE'

  • číslo RMA, pokud bylo přiděleno

  • obchodní jméno a adresu kupujícího

  • adresu reklamačního oddělení prodávajícího

  • popis závady

Adresa reklamačního oddělení je AKAM s.r.o., Vodařská 232/2, 61900 Brno.

2 Odstranění vad zboží v rámci záruky

2.1. V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných Záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné, a to ve lhůtě do 30 dnů od doručení vadného zboží. Prodávající si vyhrazuje právo tuto lhůtu přiměřeně upravit (dle charakteru a náročnosti opravy). Prodávající je oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží, plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. V případě, že oprava vadného zboží nebo jeho výměna není možná, je prodávající oprávněn ke zrušení smlouvy vystavením kupujícímu dobropisu ve výši aktuální ceny zboží v den přijetí reklamace. Touto aktuální cenou se rozumí cena shodného zboží v den přijetí reklamace či cena zboží srovnatelných technických parametrů, jako zboží reklamovaného. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

2.2. Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný nebo nesplňuje kriteria výrobce pro záruční reklamaci, považuje se reklamace za neoprávněnou a reklamovaný výrobek bude kupujícímu vrácen. Prodávající si ve vztahu ke kupujícímu vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

3 Osobní převzetí zboží

3.1. Kupující je povinen zkontrolovat stav dodávky při osobním převzetí na skladě prodávajícího, a to kontrolou věcného obsahu dodávky s dodacím listem/fakturou vč. sériových čísel (jsou-li uvedena) a také kontrolu vzhledu zboží. V případě rozdílu mezi dodacím listem a předaným zbožím nebo v případě poškození zboží, je příjemce povinen dodávku ihned reklamovat a celou ji odmítnout. Dodatečná reklamace na chyby v dodávce a poškození zboží není možná.

4 Poškození nebo ztráta zboží při přepravě

4.1. Příjemce zboží je povinen zkontrolovat zásilku podle dodacího listu/faktury, správnost uvedených údajů o množství, dále neporušenost originálního obalu nebo originální polepovací pásky odesílatele, znatelné poškození obalu zásilky, poznatelné částečné ztrátě to vše před podpisem o převzetí. V případě výskytu těchto závad je příjemce povinen uvést nesrovnalosti na přepravní list dopravce nebo ihned sepsat Zápis o škodě. Další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny zasílatele.

4.2. Není-li poškození nebo částečná ztráta zásilky zjevná při jejím předání, je příjemce zásilky povinen oznámit odesílateli a dopravci vznik škody bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne doručení zásilky. Následující pracovní den po oznámení vzniku škody sepíše zástupce dopravce s příjemcem Zápis o škodě. Po obdržení zápisu je příjemce povinen uplatňovat reklamaci osobně, mailem nebo případně faxem.

4.3. Každý jednotlivý balík je během přepravy pojištěn do výše max. 50.000,- Kč

5 Nekompletní zboží

5.1. V případě zjištění nesouladu s dodacím listem/fakturou a věcným obsahem zásilky je příjemce povinen uplatňovat reklamaci v termínu do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky.

 Platnost od 1.1.2011