Jakým způsobem fungují ochrany zdrojů?

- NPF-120D-54, ochrany hiccup a CC limit funkční jen v režimu CC (zátěž LED čip). V režimu CV při short události nebo OLP nedojde k recover, je nutné úplně odpojit zátěž a znovupřipojit, repower není nutný&nepomůže)

Typ ochran a jejich úrovně spínání jsou uvedeny ve specifikacích jednotl. zdrojů. Při výběru vhodného zdroje je třeba jim věnovat pozornost a předcházet nečekanému chování zdroje.

OLP/OCP (overload protection / overcurrent protection)

Pokud odebírá zátěž ze zdroje větší než jm. proud, spustí se ochranná funkce pro zabránění poškození zdroje/zátěže.
Ochrany OLP rozdělit na:
1) omezení proudu a napětí asi o 20%
2) omezení konstantním proudem (constant current limit), výst. proud zůstane na své jm. konstantní hodnotě, výstupní napětí klesá (křivka b na obr.), aby netekl větší než deklarovaný proud
3) cyklické odpojování výstupu (hiccup, škytání),  výstupní napětí a proud v době překročení výkonových možností zdroje opakovaně pulzuje shruba v několika vteřinových intervalech, zdroj automaticky obnoví funkci po odeznění přetížení výstupu
3) omezení výstupního výkonu – výst. výkon zůstává konstantní, s rostoucími proudovými požadavky zátěže napětí klesá (křivka c obr.)
4) odpojení výstupu (shut down, repower to ON) – výst. napětí a proud jsou odpojeny od výstupních svorek, pokud se na výstupu objeví poruchová úroveň, zdroj je často nutné odpojit od přívodu napájení i zátěže, aby došlo k obnově jeho funkce

Pozn.: ochrana OLP je v některých modelech zdrojů složena kombinací několika typů ochran (např. omezení konst. proudem + odpojení výstupu po časovém úseku)

SCP ochrana (short circuit - zkrat na výstupu) bývá součástí ochrany zdrojů s OLP.

OVP
Ochrana proti přepětí OVP (overvoltage) se aktivuje po detekci zvýšeného napětí na výstupu ať už vnucením ze zátěže nebo použitím nevhodné dynamické zátěže zatěžující výstup zdroje nestandardně, ochrana OVP se většinou deaktivuje po odpojení vst. napětí ke zdroji na několik desítek vteřin až minuty.

OTP
Ochrana proti tepelnému přetížení (overtemp), vnitřní teplota zdroje dosáhla nastavené bezpečné max. hranice a zdroj odpojí výstup. OTP se u některých typů zdrojů sama deaktivuje po ochlazení, kdy zdroj znovu obnoví funkci, u jiných typů je nutné zdroj restartovat ručně.

Obnovení funkce po poruše
1) Automatické: obnova funkce zdroje automaticky po odeznění poruchového stavu (auto recovery)

2) Obnova znovu-zapnutím (repower to ON): zdroj zůstává v ochranném režimu i po odeznění poruchy, je nutno jej pro správnou funkci vypnout (odpojit od AC vstupu) a po časové prodlevě zapnout

Specifika ocran některých typů zdrojů
Pro některé typy (např. NPF řada) jsou ochrany hiccup a CC limit funkční jen v režimu CC (čistá LED zátěž). V režimu CV při zkratu/přetížení výstupu nedojde k obnovení funkce, je nutné úplně odpojit zátěž a znovu připojit. Znovuzapnutí není nutné, resp. zdroj neodblokuje.

Pozn. Nenechávejte, prosím, zdroje v režimu ochrany nebo výstupem nakrátko zbytečně dlouho, zkracuje se tím životnost a hrozí poškození zdroje.